Navigace

Obsah

Obec Horka II má v plánu připojit postupně všechny objekty od 1. července do 15. srpna.

Jak postupovat, když se chci připojit na kanalizaci

Před napojením a vypouštěním odpadních vod do kanalizace je potřeba splnit následující úkoly (nezávisle na pořadí):

Umožnit umístění čerpací šachty, vystrojení čerpadla a montáž ovládací skříňky

To má většina majitelů už za sebou. Pokud se bude chtít připojit někdo, kdo nemá osazené čerpadlo nebo ovládací skříňku, musí kontaktovat Obec Horka II. Veškeré náklady s tím spojené budou účtovány majiteli připojované nemovitosti.

Dodat zprávu o revizi elektrického zařízení

Pokud se bude chtít připojit někdo, kdo neodevzdal revizní zprávu, je potřeba ji dodat na Obecní úřad Horka II.

Vyplnit přihlášku k odběru a dodat na Obec Horka II, 285 22 Horka II č. p. 1

Vyplnit přihlášku k odběru (32.5 kB), na jejímž základě se budou připravovat smlouvy o stočném. Z tohoto důvodu vyplňte údaje pečlivě. Do kolonky odběratele uveďte pouze jednu osobu z majitelů, která se bude o placení stočného starat.

Chci nejdříve vyzkoušet čerpadlo nebo se na něco zeptat – musím se objednat u obce. Během toho zjistit, jak má vypadat napojení

Pokud chcete čerpadlo vyzkoušet ještě před napouštěním odpadních vod, domluvte si schůzku na obci. Stačí napustit šachtu vodou těsně nad čidlo (viz. obrázek (279.1 kB)) a zaměstnanec obce to může vyzkoušet. Nezkoušejte to sami, nevíte, které šoupě na řadu je zavřené. Při zkoušce se můžete i poradit, jak připravit výkop pro napojení od domu.

Vykopat přívod od domu k čerpací šachtě

Majitel nemovitosti připraví gravitační propojení čerpací šachty a vyústění kanalizačního potrubí z domu (propoj bude přerušen, tzn., že splaškové vody stále nebudou odtékat do čerpací šachty). Při kopání výkopu pro přívod potrubí k čerpací šachtě dodržujte spád potrubí a před šachtou musí mít výkop rozměry, aby se tam vešel dospělý člověk i s nářadím. Do čerpacích stanic se napojuje potrubím KG DN 160.  V případě potřeby se ve stavebninách dají sehnat redukce pro napojení na vaše potrubí. Vlastní vyvrtání nesmí provádět nikdo vlastními silami.

Svést dešťové vody na zahradu – nesmí v žádném případě do čerpací šachty

Dešťové vody nesmí být svedeny do čerpací šachty, protože při jejich větším množství nespíná čerpadlo (nevedou elektrický impulz) a hrozí přetečení jímky.

Domluvit termín navrtání – provádí zaměstnanec obce
Kvůli termínu navrtání volejte starostce na tel. 724 188 643 nebo se stavte na obecním úřadu.
Nechat vyvézt jímku, kterou jsem doteď používal

Těsně před napojením na obecní kanalizaci budou muset být vyvezeny domovní jímky, aby nedocházelo k jejich přečerpávání do obecní kanalizace. Připravte si doklad o vývozu.

Nechat zkontrolovat přípojku a čerpadlo, podepsat předávací protokol, a pokud ještě nemám uzavřenou, tak i smlouvu o stočném

Před umožněním vypouštění odpadních vod proběhne kontrola přípojky, která zahrnuje kontrolu těsnosti napojení, čerpadla, vývozu jímky a svodu dešťových vod. U těch, u kterých nebyla provedena kontrola čerpadla, musí majitel přípojky napustit šachtu vodou těsně nad čidlo (viz. obrázek (279.1 kB)).  V případě, že nebyla shledána závada, zůstane šoupě na hlavním řadu otevřeno, majitel podepíše předávací protokol a může gravitační propojení dokončit a kanalizaci používat.

V případě zjištění jakékoliv závady, bude šoupě na hlavním řadu až do odstranění závady znovu uzavřeno. Manipulace se šoupaty na hlavním řadu může provádět pouze provozovatel, tj. pouze obsluha, pověřený pracovník obce.  

V žádném případě není možné zbývající obsah stávající jímky přečerpat do nového kanalizačního řadu, protože by došlo k narušení čistícího procesu čističce odpadních vod. Ten, kdo takovou škodu způsobí, ji uhradí v plném rozsahu. Pro odstranění případných pochybností a šetření možné škody požaduje obec Horka II, aby měl každý vlastník jímky doklad, že jímka byla úplně vyvezena oprávněnou osobou.