Navigace

Obsah

Odkanalizování obce

Popis, jak probíhají práce na projektu "Odkanalizování obce Horka II"

2019


leden 2019

Zveřejnění veřejné zakázky na projekt "Odkanalizování obce Horka II"  zde


únor 2019

Konec lhůty pro doručení nabídek a žádostí o účast. (1. kolo výběrového řízení)


duben 2019

Příprava 2. kola výběrového řízení


2018


leden 2018

Podána žádost o poskytnutí dotace v rámci 71. výzvy  Operačního programu životního prostředí.

Prostřednictvím dotační kanceláře Grant & Project partners s.r.o. byla podána žádost s požadovanými podklady.


Vydáno a odsouhlaseno územní rozhodnutí o umístění stavby Odkanalizování obce Horka II.

Ukončeno územní řízení, důležité pro získání bodů v žádosti o dotaci. Velké poděkování všem, kteří se vzdali práva odvolání, aby se proces schvalování uspíšil a rozhodnutí mohlo být součástí žádosti o dotaci.


Schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje pro rok 2017.

Schválena žádost podaná na Středočeský kraj 26. května 2017. Plánovaná stavba kanalizace a ČOV byla zahrnuta do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje.


únor 2018


Zahájeno společné řízení pro stavbu vodního díla "Odkanalizování obce Horka II" a pro povolení k vypouštění odpadních vod.

Rozběhlo se řízení pro získání stavebního povolení. Na úředních deskách byla vyvěšena vyhláška.


březen 2018


Uzavřena Smlouva se Středočeským krajem o omezení užívání silnice v případě výstavby kanalizace a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě

Na zasedání zastupitelstva obce byly schváleny smlouvy se Středočeským krajem potřebné pro stavební povolení. 


Veřejné jednání na obecním úřadě se zástupci obce, Městského úřadu v Kutné Hoře a firmy Recprojekt s.r.o.

Veřejné jednání svolané Odborem životního prostředí v Kutné Hoře se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu. Během jednání byly zaevidovány připomínky občanů. Na položené dotazy odpovídal jak projektant, tak starostka.


duben 2018


Doplněny další podklady k žádosti o dotaci požadované projektovým manažerem SFŽP

Prostřednictvím dotační kanceláře Grant & Project partners s.r.o. zaslány doplňující informace.


červen 2018

Rozhodnutí o vydání stavebního povolení ke stavbě díla Odkanalizování obce Horka II

Městský úřad vydal stavební povolení a povolení pro nakládání s odpadními vodami. Byla vyvěšena vyhláška na úředních deskách a musí se počkat na nabití právní moci.


Společnost Recprojekt s.r.o. dodala Obci Horka II kompletní zadávací projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení stavby „Odkanalizování obce Horka II


červenec 2018

Schválení přidělení dotace s výhradou č. 1 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno až po souhlasu Evropské komise s převodem prostředků uvnitř Operačního programu životního prostředí ze SC 1.3 (povodňová ochrana intravilánu) do SC 1.1 (kanalizace a čističky) v rámci změn Programového dokumentu OPŽP

Dotace byla schválena, ale rozhodnutí o přidělení by mělo dotazit až v druhé polovině roku. Viz.  článek, který zveřejnil Státní fond životního prostředí na své webové stránce, kde ministr Vladimír Brabec mimo jiné uvedl: „Téměř 30 projektů bylo díky právě realizované realokaci prostředků v OPŽP schváleno již nyní s tím, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace jim bude vydáno neprodleně poté, co realokaci odsouhlasí Evropská komise. To lze očekávat v druhé polovině letošního roku.“ Odkaz na celý článek najdete zde:  článek


prosinec 2018

Doručena "Registrace akce a rozhodnutí o přidělení dotace


2017


leden 2017

Výběr plochy pro stavbu čističky odpadních vod (ČOV)

Umístění ČOV v územním plánu obce nebylo zrovna šťastné, vzhledem k blízkosti svahu, studně a rizika povodní. Bylo nutné najít jinou plochu, která by lépe splňovala požadavky pro stavbu. Změna územního plánu nepřicházela v úvahu, jelikož její vyřízení trvá minimálně dva roky. Proto se hledala plocha, která by byla určena pro stavbu technického rázu. Byla proto vybrána plocha parkoviště, která bohužel nepatřila celá obci. Část pozemku patřila společnosti, která byla v insolvenčním řízení, tudíž se s pozemkem nedalo disponovat.


únor 2017


Účast na dražbě pozemku na Budech, části parkoviště a pole u jezu

Obec se zúčastnila dražby části parkoviště a pole u jezu, která se zdála být nejvhodnější pro stavbu ČOV. Cena překročila limit, který si zastupitelstvo obce stanovilo. Jelikož ke konci dražby byly problémy s funkčností systému, byl pak kvůli námitkám i zdlouhavý proces převodu majetku na nového majitele. Pozemky byly přepsány až v červnu 2017 a ještě na nich stále bylo zapsáno zástavní právo.


březen 2017


Zpracování smluv o smlouvách budoucích o zřízení inženýrské sítě u jednotlivých rodinných domů

 Poslední podpisy smluv s majiteli pozemků. Kromě několika vlastníků objektů vyjádřila většina obyvatel souhlas s umístění čerpacích šachet na svém pozemku.


květen 2017

Zaslána žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje pro rok 2017

Žádost podaná na Středočeský kraj 26. května 2017. Plánovanou stavba kanalizace a ČOV bylo nutné zaevidovat do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje. Rozhodnutí mělo být schváleno koncem roku.


červen 2017

Společnost Recprojekt s.r.o. dodala projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Odkanalizování obce Horka II“

Po jednáních s majitelem části parkoviště byla dovršena příprava projektové dokumentace kanalizace i ČOV.


září 2017

Podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby kanalizace.

Byla podána žádost o povolení na stavebním úřadu. Později vyvěsila obec Vyhlášku o zahájení územního řízení na úředních deskách, aby měli obyvatelé možnost připomínkování.


Na zasedání zastupitelstva obce schválen odkup části pozemku parkoviště na Budech.

Zastupitelstvo odsouhlasilo odkup části parkoviště od nového vlastníka pro výstavbu ČOV. Stále však nebylo u nového vlastníka vymazáno v katastru zástavní právo, tudíž se s uzavřením smlouvy muselo čekat na jeho výmaz.


říjen 2017


Územní rozhodnutí o umístění stavby kanalizace

Byla vyvěšena vyhláška po dobu 15 dnů na úředních deskách a účastníci řízení měli možnost připomínkování projektu.


listopad 2017


Územní rozhodnutí o umístění stavby kanalizace – nabytí právní moci

Územní rozhodnutí o umístění stavby kanalizace bylo vykonatelné.


prosinec 2017

Podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby čističky odpadních vod a zahájeneno územního řízení.

Podána další žádost o povolení na stavebním úřadu. Ihned zahájeno územní řízení tentokrát pro stavbu ČOV.


Uzavřena kupní smlouva na odkup části parkoviště a zápis do katastru nemovitostí

Po komplikacích s výmazem zástavního práva byla konečně uzavřena smlouva a proveden zápis do katastru nemovitostí.


 

2016


březen 2016

Vypracována technicko-ekonomická stude „Odkanalizování obce Horka II“ společností Recprojekt s.r.o.

V dokumentu, který společnost Recprojekt s.r.o. předložila, byly uvedeny možnosti řešení likvidace odpadních vod, jejich ekonomická nákladovost i posouzení možností získání dotací v čase tvorby dokumentu.  Celé znění studie: 

Technicko-ekonomické studie „Odkanalizování obce Horka II“


duben 2016


Zasedání zastupitelstva obce – vyhodnocení studie, přítomnost Ing. Rece (zpracovatele studie), diskuse s občany

Během zasedání probíhala diskuse k možnostem řešení kanalizace. Na dotazy zastupitelů i přítomných občanů odpovídal zpracovatel studie Ing. Rec. V úvahu přicházeli tři varianty – gravitační kanalizace, tlaková kanalizace a domácí čistírny odpadních vod. Bohužel žádná z variant nebyla bezproblémová. Nakonec se zastupitelstvo usneslo, že v úvahu připadá pouze tlaková kanalizace pro osady Horka II a Buda, protože u této varianty máme alespoň nějakou šanci uspět při žádosti o dotaci.  


červen 2016


Výběr dodavatele zakázky malého rozsahu „Manažerské řízení projektu Odkanalizování obce Horka II“

Zpracováním všech potřebných podkladů pro podání žádosti o dotaci byla pověřena společnost Grant & Project partners s.r.o.


srpen 2016

Zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na projetkové práce s názvem: „Odkanalizování obce Horka II – projektová dokumentace“

Začátek pro zpracování projektu – oslovení zájemců pro zpracování projektové dokumentace.


Rozhodnutí zastupitelstva obce zúčastnit se dražby pozemku – části parkoviště a pole na Budech.

O pozemek parkoviště a části pole měla obec od začátku zájem.  Dražba však nebyla spuštěna a později byla odročena.


září 2016

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Odkanalizování obce Horka II – projektová dokumentace“  

Výběr společnosti Recprojekt s.r.o. pro zpracování všech fází projektové dokumentace.


listopad 2016

Obchůzky projektantů společnosti Recprojekt s.r.o. kvůli umístění čerpacích šachet.

Osobní jednání s majiteli nemovitostí o nejvhodnějším umístění čerpací šachty a napojení na kanalizaci.


prosinec 2016


Polohopisné a výškopisné zaměření v celém rozsahu stavby „Odkanalizování obce Horka II“

První výstup z průzkumu terénu a jednání s majiteli nemovitostí.


 

2015


květen 2015

Zasedání zastupitelstva obce konstatovalo nutnost řešení odkanalizování osad.

Při jednáních na úřadech vyšlo najevo, že pokud obec nezačne řešit likvidaci odpadních vod jinak než vývozem jímek, bude pozastaven její rozvoj. V územním plánu byla naplánována stavba kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) , proto bylo povoleno rozšíření zastavěného území obce. Pokud  však obec nebude plnit územní plán, budou novostavby rodinných domů povolovány v omezené míře.


září 2015


Výběr dodavatele zakázky malého rozsahu „Návrh variantního způsobu odkanalizování obcí Horka II, Buda, Onšovec a Čejtice s ohledem na vodohospodářsko-technické řešení, platnou legislativu, investiční náklady a budoucí provozní náklady“ 

Zastupitelstvo obce zadalo společnosti Recprojekt s.r.o. zakázku na vypracování studie, která měla posoudit možnosti řešení odkanalizování všech osad i s ohledem na získání dotací.