Navigace

Obsah

 

Vážení občané,

     v současné době probíhá zkušební provoz již dokončené čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) v obci Horka II. Jelikož části obce Horka II (Hrádek, Onšovec, Čejtice) nebylo technicky možné k ČOV připojit kanalizací, tak bychom Vás chtěli informovat o možnosti vývozu odpadních vod na ČOV Horka II.

     Chtěli bychom připomenout (dle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb.), že každý vlastník stavebního pozemku nebo nemovitosti, ve které vznikají odpadní vody, je povinen zajišťovat zneškodňování odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, tzn. likvidovat odpadní vody v souladu s vodním zákonem.

    Řešením splnění zákonných podmínek likvidace odpadních vod u nemovitostí je vybudování a provoz bezodtokové jímky. Od 1. 1. 2021 platí nové povinnosti (dle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v § 38 odst. 8) pro všechny, kteří akumulují odpadní vody v bezodtokové jímce v tomto znění:

„Každý, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.
Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.“

     Možné sankce, které hrozí za nepředložení dokladu o odvozu odpadních vod na ČOV dle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. jsou v tomto znění:

„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

  1. Dle § 116 odst. 1 písm. k) nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8, za přestupek lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč.“

„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

  1. Dle § 125a odst. 1 písm. l) nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8, za přestupek podle odstavce lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč“

 

Obec nabízí objektům z Hrádku, Onšovce a Čejtic zajištění pravidelného vývozu odpadních vod z jímky na ČOV Horka II:

     Vlastníci nemovitostí, kteří mají zájem o pravidelný svoz odpadních vod, vyplní „PŘIHLÁŠKU K PRAVIDELNÉMU SVOZU ODPADNÍCH VOD“, která je přílohou tohoto dopisu. Tu pak doručí buď osobně nebo e-mailem na Obecní úřad v Horce II a na jejím základě bude vystavena „Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod z Hrádku, Onšovce a Čejtic na dobu určitou (po dobu zkušebního provozu ČOV – Horka II)“. Podepsaná smlouva mezi obcí Horka II a jednotlivým odběratelem bude sloužit jako doklad pro prokázání likvidace odpadních vod dle zákona. Cena v době zkušebního provozu bude na jednoho trvale hlášeného občana vypočtena takto:

Stočné po dobu zkušebního provozu na 1 trvale žijící osobu = směrná spotřeba na měsíc a osobu 2,917 m3 * stočné 38,50 Kč včetně DPH * počet měsíců zapojení do pravidelného svozu

     Po ukončení zkušebního provozu Obec Horka II nabídne pokračující smlouvu na dobu neurčitou.

 

Nepravidelný svoz odpadních vod – na základě objednávky

     Nepravidelný svoz odpadních vod bude Obec Horka II poskytovat jako službu na základě objednávky (telefonické nebo e-mailové) jen v případě volné kapacity traktoru. Odpadní vody budou odváženy na ČOV ve Zruči nad Sázavou a cena za odvoz a likvidaci zůstává 932,91 Kč včetně DPH. I odpadní vody, které skončí na ČOV ve Zruči nad Sázavou, musí splňovat kvalitativní limity, jinak hrozí nám, jako přepravci, sankce za každý překročený ukazatel.  Z tohoto důvodu je v kompetenci zaměstnance obce odmítnout vyvézt odpadní vody z domovní jímky, pokud bude přesvědčen o tom, že by Obci Horka II hrozily sankce.

     Veškeré informace k problematice ČOV Horka II, kanalizaci a likvidaci odpadních vod naleznete na internetových stránkách obce Horka II v sekci „kanalizace“ nebo se obraťte přímo na starostu obce Horka II.

PŘIHLÁŠKA k pravidelnému svozu odpadních vod na dobu zkušebního provozu čističky odpadních vod (15.94 kB)

Co do bezodtokové jímky nepatří (780.84 kB)

Návrh smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod z Hrádku, Onšovce a Čejtic na dobu určitou (po dobu zkušebního provozu ČOV – Horka II) (719.21 kB)