Navigace

Obsah

Možnosti likvidace odpadních vod v naší obci

> Kanalizace

> Pravidelný svoz

> Nepravidelný vývoz

Obec Horka II je vlastníkem a provozovatelem tlakové kanalizace v Horce II a čistírny odpadních vod na Budech. Na základě vydaného povolení o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Horka II, dle zákona o vodovodech a kanalizacích, zajišťuje likvidaci odpadních vod na území obce Horka II. 

V rámci udržení kvalitního životního prostředí v obci nabízí Obec Horka II vývoz odpadních vod od neodkanalizovaných objektů, a to buď formou pravidelného svozu nebo nepravidelného vývozu.

Chtěli bychom připomenout (dle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb.), že každý vlastník stavebního pozemku nebo nemovitosti, ve které vznikají odpadní vody, je povinen zajišťovat zneškodňování odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, tzn. likvidovat odpadní vody v souladu s vodním zákonem.

Řešením splnění zákonných podmínek likvidace odpadních vod u nemovitostí je vybudování a provoz bezodtokové jímky. Od 1. 1. 2021 platí nové povinnosti (dle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v § 38 odst. 8) pro všechny, kteří akumulují odpadní vody v bezodtokové jímce v tomto znění:

„Každý, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.
Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.“

Možné sankce, které hrozí za nepředložení dokladu o odvozu odpadních vod na ČOV dle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. jsou v tomto znění:

„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

  1. Dle § 116 odst. 1 písm. k) nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8, za přestupek lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč.“

„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

  1. Dle § 125a odst. 1 písm. l) nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8, za přestupek podle odstavce lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč“